Styczeń 23 2018 10:31:31
Nawigacja
Logowanie
Nazwa uĹĽytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
PoproĹ› o nowe hasĹ‚o
Witamy na stronie internetowej Osiedla Zamo?? we Wronkach
Powstanie tej witryny pozwoli na bli?szy kontakt z mieszka?cami, szczególnie naszego Osiedla.
Postaramy si? na bie??co przekazywa? informacje, które powinny zainteresowa? ogl?daj?cych te stron?.
Mamy nadziej?, ?e uzyskane tutaj informacje pozwol? na pog??bienie wiedzy o naszym otoczeniu i zdoby? aktualne wiadomo?ci .


Powo?any 24 lutego 2011 r. Zarz?d Osiedla Zamo?? ma za zadanie zgodnie ze statutem, zaspokaja? zbiorowe potrzeby wspólnoty samorz?dowej zamieszkuj?cej na Osiedlu Zamo??.

B?dziemy wspó?pracowa? z ró?nymi organizacjami, stowarzyszeniami, organami administracji samorz?dowej itp.

Sprawy dotycz?ce strony internetowej oraz Osiedla Zamo?? prosimy przesy?a? na adres osiedlezamosc@gmail.com odpowiemy na pa?stwa pytania i w razie jaki? potrzeb spróbujemy z?o?y? odpowiednie pismo w UMiG Wronki.
"Promocje" na Osiedlu Zamo?? - zapraszamy
Dzie? Dziecka 2017 - zapraszamy
Bo?e narodzenie 2016


Zako?czenie wakacji 2016 na Zamo?ciu - zapraszamy!

Kliknij, aby powi?kszy? plakat


Dzie? Dziecka 2016 - relacja
Sobotnie popo?udnie d?ugiego weekendu rozpieszcza?o wronczan s?oneczn? pogod?. Aura zdecydowanie sprzyja?a Zarz?dowi Osiedla Zamo?? w organizowaniu Dnia Dziecka na swoim osiedlu.

Festyn rozpocz?? si? mini - turniejem pi?karskim dzieci w wieku szkó? podstawowych. Do turnieju zg?osi?y si? cztery sze?cioosobowe zespo?y pi?karskie, które na potrzeby turniejowe przyj??y nazwy: ?Czarne Wrony?, ?Jadowite ?mije?, ?Katalonia Zamo??? i "B??kitni Wronki". Mecze rozgrywane by?y systemem ?ka?dy z ka?dym?, a s?dziowie Sebastian Duks i Tomasz Cyran zadbali o sprawn? organizacj? turnieju. Najskuteczniejsz? dru?yn? turnieju okaza? si? zespó? "Jadowite ?mije". Nie wynik jednak, a dobra zabawa i gra fair-play liczy?a si? w tym turnieju, st?d jednakowe medale i upominki dla wszystkich dru?yn wr?czy? Przewodnicz?cy Osiedla Zamo??, Jacek Janicki.

W cz??ci boiska pi?karskiego rozstawiono obozowisko wczesno?redniowieczne, przy którym cz?onkowie grupy rekonstrukcyjnej z Sierakowa prezentowali pokazy wojów, strojów, uzbrojenia, a dzieci mog?y te? pos?ucha? opowie?ci o egzystencji, zwyczajach oraz sztuce walki ludzi z okresu ?redniowiecza.

Dla najm?odszych przygotowano szereg konkurencji sportowych i zabawowych, a nad ich sprawnym przeprowadzeniem czuwali cz?onkowie Zarz?du Osiedla Zamo??: Wioleta Koz?owska z grup? zuchów i harcerzy, Ernest Frankowski i Damian Zastró?ny. Wszystkie dzieci zosta?y obdarowane s?odyczami i drobnymi upominkami.

Na zamojskim festynie, go?cinnie wyst?pi?a Ania Biedziak z Wróblewa, która zaprezentowa?a niezwykle ciekawy i dowcipny tekst gwarowy ze zbioru felietonów pt. "Blubry Starego Marycha". Po swoim wyst?pie, Ania wraz z prowadz?cym festyn, Jurkiem ?mi?owskim przeprowadzili konkurs gwarowy, w którym wzi??y udzia? dzieci i doro?li. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni s?ownikami gwary pozna?skiej, a przedstawiciel jednego ze sponsorów festynu, "Hotelu Wartos?aw", wr?czy? dwa vouchery na romantyczn? kolacje do swojej restauracji hotelowej.

Festynowi na Zamo?ciu towarzyszy?a wspania?a s?oneczna pogoda, wi?c gdy na boisko osiedlowe przyjecha? wóz bojowy Ochotniczej Stra?y Po?arnej we Wronkach, dzieci mog?y w pe?ni korzysta? z atrakcji przygotowanych przez stra?aków. Dzieci siada?y za kierownic? wozu bojowego, mog?y za?o?y? he?m stra?acki lub tryska? wod? z w??a stra?ackiego.

Kolejn? atrakcj? festynu by?a przeja?d?ka samochodem wojskowym oraz mo?liwo?? zaprezentowania swoich mo?liwo?ci na strzelnicy sportowej rozstawionej przez grup? rekonstrukcyjn? "ASG Szara Piechota".

Podczas trwania festynu, tradycyjnie prowadzona by?a zbiórka nakr?tek dla wymagaj?cej rehabilitacji, Zuzi Kaszkowiak z Popowa. Równolegle, przez cz?onków wronieckiego oddzia?u Towarzystwa Opieki nad Zwierz?tami w Polsce prowadzona by?a te? zbiórka karmy i koców dla bezdomnych zwierz?t.

Dzieci, dzi?ki wsparciu Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych mog?y do woli korzysta? z szale?stw na zamkach dmuchanych.

Animatorka z Zamo?cia, pani Ania Hanysz prowadzi?a te? z dzie?mi warsztaty twistowania, czyli modelowania dowolnych figurek z pod?u?nych balonów. Atrakcja ta przyci?gn??a t?umy dzieci, a wraz z nimi zainteresowanych rodziców. Zwie?czeniem festynu z okazji Dnia Dziecka, by?a dyskoteka dla dzieci i m?odzie?y oraz zabawa taneczna któr? poprowadzi? DJ Creed.

Zarz?d Osiedla Zamo?? dzi?kuj? wszystkim, którzy pomagali przy organizacji festynu. Na szczególne podzi?kowania zas?u?yli:

- Urz?d Miasta i Gminy Wronki;
- Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych Wronki;
- Wroniecki O?rodek Kultury;
- Przedsi?biorstwo Komunalne we Wronkach;
- Hotel Wartos?aw;
- Firma DAVIDOFF - artyku?y lakiernicze, mieszalnia lakierów samochodowych, cz??ci samochodowe, naprawy pojazdów, konserwacja i pranie tapicerek samochodowych, przewozy autokarowe;
- Karczma Bracka- Bartek Roszak;
- Sklep "Groszek" - Gerard Koput;
- Us?ugi Transportowe - Radek Smolarkiewicz.

Tekst i zdj?cia: Zarz?d Osiedla Zamo??

Dzie? Dziecka 2016

Dzie? Dziecka 2016 - zapowied?
Konkurs plastyczny "Zamo?? w oczach dziecka"

Skrócony regulamin:
1. Inicjatorem konkursu jest Zarz?d Osiedla Zamo?? wraz z Urz?dem Miasta i Gminy Wronki
2. Konkurs skierowany jest dla dzieci mieszkaj?cych na terenie gminy Wronki, które nie uko?czy?y 13 roku ?ycia
3. Celem konkursu jest promocja Osiedla Zamo??
4. Inicjatorzy konkursu powo?uj? jury w co najmniej 3 osobowym sk?adzie, którego zadaniem jest ocena prac i wy?onienie zwyci?zców
5. Prace powinny nawi?zywa? do Osiedla Zamo??, mo?na je wykonywa? dowoln? technik?
6. Prac? nale?y wykona? minimum w formacie A4
7. Jeden uczestnik mo?e odda? maksymalnie 2 prace
8. Prace nale?y zg?osi? 28 maja 2016 roku do godziny 17 podczas imprezy o nazwie "Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji mi?dzynarodowego Dnia Dziecka" w specjalnie do tego przygotowanym miejscu
9. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Decyzja jury jest ostateczna
10. Warunkiem odebrania nagrody jest obecno?? podczas og?oszenia wyników, które jest przewidziane na godzin? 17
?wi?conka na Zamo?ciu
Dzi?, 26 marca 2016 roku przy figurze Chrystusa Króla mieszka?cy spotkali si? na tradycyjnej ?wi?conce.

Pokarmy po?wi?ci? ks. proboszcz Janusz Ma?uszek. Poni?ej fotorelacja autorstwa Jana Kwa?nego.

?wi?conka 2016

Wielkanoc 2016
Sprawozdawcze na Zamo?ciu z mi?ym akcentem
W sobot? 5 marca w Hotelu Olympic we Wronkach odby?o si? zebranie mieszka?ców os. Zamo??. Zebranie sprawozdawcze Zarz?du Osiedla Zamo?? za rok 2015 r. otworzy? Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla Jacek Janicki.

W zebraniu uczestniczyli tak?e: z-ca burmistrza Robert Dorna, komendant Stra?y Miejskiej Pawe? Mazurczak oraz radny Tomasz Cyran. Radny Jerzy ?mi?owski by? nieobecny, ale usprawiedliwiony. Zaproszenie wys?ano tak?e do Komisariatu Policji we Wronkach. Niestety, ?aden policjant na spotkaniu si? nie pojawi?.

Na wst?pie burmistrz Dorna wr?czy? tradycyjny miód, a tak?e podzi?kowa? za dotychczasow? prac? spo?eczn? na rzecz lokalnego ?rodowiska (na wniosek Zarz?du Osiedla) p. Miros?awie Królskiej. Do ?ycze? przy??czy? si? Przewodnicz?cy Osiedla Zamo?? Jacek Janicki, wr?czaj?c inny drobny upominek.Nast?pnie Przewodnicz?cy ZOZ zaproponowa? kandydatury: na przewodnicz?cego zebrania Jana Kwa?nego oraz sekretarza Violett? Koz?owsk?. Dalej zebraniu przewodniczy? Jan Kwa?ny. Po zapoznaniu zebranych z programem zebrania powo?ano komisj? skrutacyjn?. Przewodnicz?cy zebrania poprosi? Jacka Janickiego o odczytanie sprawozdania z dzia?alno?ci Zarz?du Osiedla Zamo?? za 2015 r. Pe?na tre?? sprawozdania znajduje si? tutaj. Po odczytaniu sprawozdania przyst?piono do g?osowania za przyj?ciem sprawozdania oraz udzielenia Zarz?dowi absolutorium. Za przyj?ciem sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarz?dowi Osiedla Zamo?? g?osowa?o sto procent zebranych.

W kolejnym punkcie zebrania przewodnicz?cy zebrania przedstawi? zakres zaawansowania robót przy budowie parku przy ul. Nadbrze?nej m.in.: do uko?czenia robót potrzebne jest wykonanie instalacji o?wietleniowej wraz z przy??czem energetycznym, wyrównanie terenu pomi?dzy ?cie?kami, uzupe?nienie nasadze? drzew, zasianie trawy oraz przedstawi? szczegó?owy plan na 2016 r. Przewodnicz?cy po przedstawieniu zaawansowania robót wnioskowa? do zebranych, aby z bud?etu osiedla Zamo?? przeznaczy? kwot? 2,5 tys. z?. na niwelacj? terenu. Wniosek poddano pod g?osowanie. Przeciw finansowaniu niwelacji terenu z bud?etu osiedla by?a jedna osoba, pozostali g?osowali za.W punkcie wolne g?osy i wnioski zebrani zadawali pytania burmistrzowi i komendantowi Stra?y Miejskiej. Dotyczy?y one spraw porz?dkowych, bezpiecze?stwa, a tak?e budowy ma?ej architektury. P. Violetta Koz?owska wyst?pi?a z inicjatyw? utworzenia na Osiedlu Zamo?? ?rodowiskowej Dru?yny Harcerskiej oraz reaktywacji Ko?a Gospody?. Dzia?alno?? tych organizacji ma by? mo?liwa po wybudowaniu budynku kulturalno-socjalnego. Inicjatywa zosta?a pozytywnie przyj?ta. Zebrani mieszka?cy pozytywnie ocenili zaanga?owanie Zarz?du Osiedla w dzia?aniu na rzecz lokalnej spo?eczno?ci.

J.K.